Information Stäng meny

Allmänna villkor, gäller för samtliga kunder och avtal.

 

§ 1 Allmänt

§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/abonnent och Urbane Guerilla HB webbhotell och Internet Services Gika.se, nedan kallat GIKA.SE, med avseende på avtal och abonemangstjänster såsom webbhotell, domänregistrering och därtill hörande tilläggstjänster som GIKA.SE levererar från tid till annan.

§ 1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part.

§ 2 Webbabonnemang

§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i Webbabonnemanget hos GIKA.SE hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.

§ 2.2 Alla order till GIKA.SE genererar ett kvitto eller faktura, GIKA.SE gör registrering av domän eller aktiverar beställd tjänst efter fullgod betalning. Kvittot på betalningen är inte ett bevis på att domännamn eller prefix är registrerad på abonnent. Bevis på att registrering är genomförd är att WHOIS anger abonnent eller att GIKA.SE i separat meddelande bekräftar att registrering är genomförd.

§ 2.3 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden. Gratis support sker via e-post, telefon och information på GIKA.SEs hemsidor. Support begränsas till tjänstens funktionalitet.

§ 3 Avtalstid

§ 3.1 Beställningen är bindande fr o m beställningsdagen.

§ 3.2 Avtalet löper årsvis eller enligt annan överenskommelse med GIKA.SE.

§ 3.3 Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Uppsägning skall ske skriftligen, undertecknad av kontohavaren eller firmatecknare, via brev eller fax, senast 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas. Domänregistering måste manuellt förnyas via fullgod betalning.

§ 3.4 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka GIKA.SE ansvarar (mer än 5% nertid under en månad). Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas hela det resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad vilket GIKA.SE har rätten att avgöra.

§ 3.5 GIKA.SE äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen sker skriftligen per brev,fax eller e-post. GIKA.SE äger också rätten att säga upp avtalet med abonnent, om GIKA.SE anser att deras hemsida är olämplig, oseriös, omoralisk, oetisk eller liknande av olika anledningar.

§ 3.6 Vid kunds bristande betalningsförmåga, 20 dagar efter förfallodag, har GIKA.SE rätt att stänga av kunds tjänst tills dess fullbetalning har erlagts.

§ 4 Avgifter för abonnemang

§ 4.1 Pris och betalning:

Alla priser är exklusive moms.
Startavgift kan förekomma under vissa toppdomäner (TLD).

Leverans:
Leveranstid är omedelbart för realtidsdomäner, då betalväxel godkänt transfer av summan.
Leveranstid vid manuella domäner är normalt inom 24-48 timmar, efter betalning är erlagd.

Ångerrätt:
GIKA.SE följer lagen om distansköp: Svensk Författningssamling (2005:59) https://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20050059.htm Lagen innebär att du som privatkund har rätt att ångra ett distansköp inom 14 dagar från det att du tagit emot varan. Retur accepteras endast under förutsättning att domänen ej är registrerad.
Utdrag ur 2005:59 4 §

Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om
1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
2. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.

Domännamn, skickade SMS samt liknande tjänster är exempel på en vara som inte går att återlämna.

Reklamation:
Om det blivit fel vid betalning eller tjänsten, kontakta alltid support.
Vid eventuella felstavningar i domännamn från kunds sida så ställer sig GIKA.SE utanför ansvar.
Har GIKA.SE registerat fel domännamn eller prefix kan kund begära återbetalning eller omregistrering med rätt namn.

§ 4.2 Avgifter för webbabonnemang och förnyelse av abonnemang utgår i form av förskottsbetalning via faktura. Betalningsvillkor 20 dagar netto om inget annat avtalas. GIKA.SE äger rätt att tillägga expeditionsavgift om 40 kr exkl moms på pappersfaktura. Påminnelseavgift vid pappersfaktura, 50 kr exkl moms påföres alltid enligt lag.

§ 4.3 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev. Uteblir betalning efter påminnelse har GIKA.SE rätt att skicka ärendet vidare till inkassobolag. Har webbabonnemanget gått vidare till inkassobolag tillkommer en avgift för att få öppna upp webbabonnemanget igen. Öppnandet kan tidigast göras när GIKA.SE fått en slutrapport från inkassobolag att kravet är fullbetalt. Abonnenten måste själv skriftligen begära öppning av sitt webbabonnemang via E- post, fax eller brev.

§ 4.4 Dröjsmålsränta utgår med 18 % från 3 dagar efter förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.5 Abonnenten skall snarast meddela GIKA.SE om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 10 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall GIKA.SE medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§ 4.6 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling tillkommer och ligger utanför GIKA.SEs ansvar.

§ 4.7 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

§ 4.8 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.

§ 4.9 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 4.10 GIKA.SE kan inte hållas ansvarig för abonnents omkostnader.

§ 4.11 GIKA.SE har rätt att göra kreditupplysning på kund innan order accpteras. GIKA.SE har rätt att makulera order om pris på hemsida eller orderformulär är felaktigt eller kund angett felaktiga kunduppgifter.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet endast efter GIKA.SEs medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6 GIKA.SEs ansvar

§ 6.1 GIKA.SE utövar ingen kontroll över information eller material som finns på GIKA.SEs servrar. GIKA.SE är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. GIKA.SE är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång eller skadlig kod körs på GIKA.SEs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§ 6.2 GIKA.SE förbehåller sig rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. GIKA.SE har rätt att byta server eller mjukvara mot annan server eller mjukvara om GIKA.SE anser att det behövs för att säkerställa drift eller förbättra prestanda.

§ 6.3 Då abonnemang upphört genom skriftlig uppsägning, har GIKA.SE efter sista datumet på gällande faktura inget ansvar för hemsida, domän eller e-postkonton. Har abonnemanget upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande datorpost, epost, SMS, domän eller hemsida.

§ 6.4 GIKA.SE hanterar all kundinformation såsom konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dock kan GIKA.SE via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

§ 7 Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot mot dessa. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos GIKA.SE.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-post etc.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutymme utan skriftligt tillstånd från GIKA.SE. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under GIKA.SE domän. Återförsäljare eller Partner av GIKA.SEs tjänster får däremot göra detta.

§ 7.6 Domännamnsregistrering, när kund registrerar ett domännamn, godkänner kunden även den aktuella toppdomänens (registerhållarens) generella villkor och avtal. Kontakta GIKA.SE om villkor för den aktuella toppdomänen saknas vid registreringstillfället. Alla gTLD samt .nu lyder under UDRP: https://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm

Utdrag, Kunduppgifter skall stämma: ”By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate.”

Abonnenten skall kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter minst 1 gång per år i GIKA.SE kontrollpaneler för vald tjänst.

§ 8 WWW-policy

§ 8.1 GIKA.SE vill inte, vare sig själva eller att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. GIKA.SE förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2 GIKA.SE har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

§ 8.3 Webbabonnemang innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via webbsidan eller kontrollpaneler som GIKA.SE tillhandahåller från tid till annan.

§ 8.4 GIKA.SE skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket web-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webb-utformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webb-ägarens ansvar.

§ 8.6 GIKA.SE förbehåller sig rätten att stänga av en kunds webbabonnemang om vi bedömer att innehållet kan anses vara stötande, t.ex. sidor med pornografiskt innehåll.

§ 9 Force majeure

§ 9.1 GIKA.SE skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som GIKA.SE skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder GIKA.SE inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 10, Tvist

§ 10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt i Göteborg.