Information Stäng meny

Privacy policy Gika.se

GDPR

gika.se följer dataskyddsförordningen (GDPR).. Enligt denna lag har Du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber Dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om Dig. Det är därför som Du ombeds att göra detta på webbplatsen.

Personuppgiftshantering

 Gika.se/Urbane Guerilla Kb, org. nr. SE 969698-5770, är ansvarigt för de uppgifter Du lämnar på webbplatsen www.gika.se

Du kan besöka de flesta sidorna på vår webbplats utan att lämna några personliga uppgifter. Men ibland behöver vi en viss information för att kunna tillhandahålla tjänster som Du önskar. Integritetspolicyn är utformad för att visa vilken information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar den efter insamlingen.

Insamling av personuppgifter och annan användarinformation

Gika.se samlar endast in personuppgifter i de fall insamlandet är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en eller flera önskade funktioner eller aktiviteter, eller för att Du ska få tillgång till våra produkter eller tjänster. Vi insamlar endast uppgifter på lagligt och korrekt sätt.

Uppgifter som sålunda är nödvändiga markeras på Webbplatsen med * eller liknande tecken.

All personlig information som vi sparar om Dig återfinner Du i ”Kontrollpanelen”. Där kan Du alltid uppdatera eller ta bort aktuell information.

Överföring av personliga uppgifter
Gika.se kommer inte att överföra de personuppgifter Du lämnat på denna webbplats till någon tredje part, utom:

1) med ditt medgivande;

2) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut;

3) till personer eller företag som Gika.se har avtal med för att de ska utföra den interna driften av denna webbplats eller av vår verksamhet;

4) om vi har skäl att tro att uppgifterna omfattas av lag, bindande åtagande eller avtal som upprätthåller principer för korrekt hantering av och tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter.

Kvalitet
Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personliguppgifter som vi inhämtar ifrån Dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock skyldig att endast lämna personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella vid den tidpunkt då Du delger oss uppgifterna. Om Du vid senare tillfälle konstaterar att de personuppgifter som vi innehar inte är korrekta, fullständiga och aktuella ska Du meddela oss detta skriftligen eller själv ändra informationen under ”Kontrollpanelen”. Vi vidtar då rimliga åtgärder för att korrigera Dina personuppgifter.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Önskar du radera din personliga uppgifter

Du måste först ha sagt upp tjänsten innan du kan radera personliga uppgifter.
Dina personliga uppgifter raderas normalt 12 månader efter avtalet för tjänsten har avslutats.

Vill Du ha mer information eller ändra Dina uppgifter är Du välkommen att kontakta oss på support@gika.se

För att hjälpa oss förbättra vår integritetspolicy, skicka gärna Dina åsikter till oss.

Se vidare information om Cookies.

 

PRIVACY POLICY FOR Gika.se

The Personal Data Act
In Sweden 1998 a new law was passed, the Personal Data Act. According to this law you have the right to information on how personal data are treated, and we also ask you to consent to our treating your personal data. This is why you are asked to do this on our web site.

The handling of personal data
At Gika.se we understand that the question of integrity is an important one to you who visit our web site, and we aim to give you as much control as possible of your personal information. It is important to us that you feel at home when you visit our web site.

Gika.se/Urbane Guerilla hb, CIN: SE 969698-5770, is responsible for the information you submit on the web site www.gika.se

This is why we make sure we protect the integrity of our visitors. You can visit most of the pages on our web site without submitting any personal data. But sometimes we need a certain type of information in order to provide the services you expect from us. The integrity policy is formulated to show what kind of information we collect from our web site, and how we handle it after collection.

 

Collecting personal data and other user information
Gika.se collect personal data only when the collecting is required for us to provide one or more wanted products or services. We collect data only in a legal and proper manner.

Information thus required is marked on the web site with * or similar characters.

Gika.se may come to ask that you give further information. This information is not required in the above-mentioned way. The purpose of collecting further information is to improve the company’s knowledge of its customers, to carry out direct marketing and to give you new offers. It is entirely up to you if you want to give that kind of further information.

All personal information about you that we save is found under ”Your account”. There you can always update or delete information.

 

Transferring personal data
Gika.se will not transfer the personal data you have submitted on this web site to any third party, except:

1) if you give your consent;

2) if it is required by law or a court decision;

3) to persons or companies contracted by Gika.se to supply the internal operation of this web site or of our business;

4) if we have reason to believe that the data is comprised by law, binding obligations or agreements that preserve principals for the correct handling of personal data, and the sufficient level of security for that data.

 

Quality
We assume the responsibility of taking reasonable measures to ensure that the personal data we collect from you is correct, complete and current. However, you are obliged only to give personal data that is correct, complete and current at the time of you giving us the data. If you later on notice that the personal data we have is not correct, complete and current, you are to notify us in writing or change the information yourself under ”Kontrollpanelen”. We then take reasonable measures to correct your personal data.

 

Security
Though Gika.se cannot categorically rule out unauthorized access, you can rest assured that we are doing our utmost to protect your personal data, and prevent unauthorized access by using appropriate technology and routines.

By request you have the right to study the personal data registered to you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you have the right to demand that the data be corrected or deleted.

If you want more information, change your data or tell us that you do not want direct mail, you are welcome to contact us at support@gika.se

Our aim is to respect your private information.

If you want to help us improve our integrity policy, please send us your opinion.

See further information about Cookies.